Tuesday, September 1, 2009

"ออกเดิน: ผลงานภาพถ่าย โดย จิตต์ จงมั่นคง" : PHOTO EXHIBITION


นิทรรศการ

การถ่ายภาพถือเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์
ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกของกล้องและเลนส์ชนิดต่างๆ
ไปจนถึงเทคนิคการล้าง อัด ขยายภาพ และการตกแต่งภาพถ่าย
ควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ
ทั้งในด้านเรื่องราว สี และแสง

ในปัจจุบัน กลไกของกล้องถูกปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตกแต่งภาพ
ก่อนพิมพ์เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามตามต้องการ แต่ก่อนหน้านี้
ช่างภาพต้องเรียนรู้เรื่องกล้อง ฟิล์ม การถ่ายภาพ รวมไปถึง
เทคนิคการล้างฟิล์มและการตกแต่งภาพถ่ายด้วยมือ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ความละเอียดประณีต
และฝีมือเป็นอย่างสูง ภาพถ่ายที่สร้างสรรรค์ขึ้นด้วยอุปกรณ์
เทคนิค และกลวิธีในการล้าง อัด ขยายภาพด้วยมือนี้เป็น
ตัวอย่างที่น่าสนใจของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
รวมถึงแสดงพัฒนาการของอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ ในการ
ถ่ายภาพ เพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งยัง
บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
และชื่นชม

คุณจิตต์ จงมั่นคง เป็นช่างภาพคนแรกๆ ของประเทศไทย ที่ศึกษาและ
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพและล้างอัดขยายภาพต่างๆ ด้วยตนเอง ก่อน
ที่จะมีการเปิดสอนหลักสูตรการถ่ายภาพอย่างเป็นทางการในประเทศ
ไทย คุณจิตต์ได้ผลิตผลงานภาพถ่ายที่มีความสวยงาม ด้วยเทคนิค
ต่างๆ ทั้งการซ้อนภาพ การลดหรือเพิ่มแสงด้วยมือล้วนๆ ซึ่งปัจจุบันถูก
แทนที่ด้วยโปรแกรมการแต่งภาพสำเร็จรูป

TCDC ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิด
สร้างสรรค์และฝีมือเฉพาะบุคคล จึงได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย
"ออกเดิน: ผลงานภาพถ่าย โดย จิตต์ จงมั่นคง" โดยแสดงผลงาน
ภาพถ่ายซึ่งล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการถ่ายภาพและการล้าง
อัดภาพจากฟิล์ม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ พร้อมกับจัด
แสดงชีวประวัติของจิตต์ จงมั่นคง ช่างภาพและศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2538 ที่มีผลงานการถ่ายภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชมฟรี
ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม
10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์
)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร: 02 664 8448

หมายเหตุ
ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด
เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานเสวนา
TCDC จัดเสวนาเกี่ยวกับผลงานภาพถ่ายและชีวิตของ จิตต์
จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2538
ภายใต้หัวข้อ "พูดผ่านภาพ : My Story from a
Picture"
โดย ผู้ใกล้ชิด ผู้คลั่งไคล้งานภาพถ่ายขาว-ดำ
และวิทยากรผู้มีความรอบรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ และการ
จัดองค์ประกอบทางศิลปะ อาทิ ผศ. มาโนช กงกะนันทน์,
วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, บรรณนาท ไชยพาน, นิติกร
กรัยวิเชียร, กันต์ สุสังกรกาญจน์ และดำเนินรายการโดย
วรรณี ชัชวาลทิพากร

การถ่ายภาพถือเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์
ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกของกล้องและเลนส์ชนิดต่างๆ
ไปจนถึงเทคนิคการล้าง อัด ขยายภาพ และการตกแต่งภาพ
ถ่ายควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบของ
ภาพ ทั้งในด้านเรื่องราว สี และแสง

ในปัจจุบัน กลไกของกล้องถูกปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตกแต่งภาพก่อน
พิมพ์เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามตามต้องการ แต่ก่อนหน้านี้ ช่าง
ภาพต้องเรียนรู้เรื่องกล้อง ฟิล์ม การถ่ายภาพ รวมไปถึงเทคนิค
การล้างฟิล์มและการตกแต่งภาพถ่ายด้วยมือ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ความละเอียดประณีต และฝีมือเป็น
อย่างสูง

คุณจิตต์ จงมั่นคง เป็นช่างภาพคนแรกๆ ของประเทศไทย ที่
ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพและล้างอัดขยายภาพต่างๆ
ด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการเปิดสอนหลักสูตรการถ่ายภาพอย่าง
เป็นทางการในประเทศไทย คุณจิตต์ได้ผลิตผลงานภาพถ่ายที่มี
ความสวยงาม ด้วยเทคนิคต่างๆ ทั้งการซ้อนภาพ การลดหรือ
เพิ่มแสงด้วยมือล้วนๆ ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมการแต่ง
ภาพสำเร็จรูป

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้จะได้รับหนังสือที่ระลึกซึ่งจัดทำขึ้นมา
เป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึงคุณจิตต์ จงมั่นคง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการขนาดย่อม "ออกเดิน: ผลงานภาพถ่ายโดย จิตต์ จงมั่นคง"

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

Free Admission
Reserve your seat at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214.

หมายเหตุ
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น


DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th

7 comments:

แร็บบิต said...

แบร่...

hi_junjun said...

น่าไป
กำลังจะไป กทม พอดีเลยเชียว

วชิรา said...

น่าไปๆ ก็ว่าจะไปเหมือนกัน

^^

"ขี้เกียจบอก" said...

พอมาอยู่เชียงใหม่แล้ว
คิดถึงTCDCชะมัด

เสาร์ก่อนที่งานนิมมานไลฟ์
แวะบูธห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่
พี่เขาบอกว่า ชม. มีโครงการจะสร้างอะไรสักอย่างประมาณ TCDC ไม่รู้จริงหรือหลอก!

anchalee said...

เด๋วแวะไปดูดีหน่อยดีกว่า

KEY+

วชิรา said...

TCDC ที่นี่ได้ข่าวว่าจะมีจริง
เดี๋ยวต้องรอเช็คอีกที

ไปดูงานมาหรือยัง?
ถ่ายรูปมาให้ดูบ้างก็ได้นะ

^^

Anonymous said...

ยังไม่ได้แวะไปดูเลยค่่ะ
วิ่งหนีฝนขึ้นรถไฟฟ้าไปทุกเย็น

แต่เดี๋ยวแวะไป ตลอดเดือนนิ
ถ่ายรูปได้เหรอ?

KEY+